Skip to main content

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE CK COOLCAMP

 

Smluvní vztah

Podmínky, za kterých cestovní kanceláře COOLCAMP., poskytuje svým zákazníkům služby, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku a zákonu č. 159/1999 Sb. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Smluvní vztah a právní poměr mezi COOLCAMP s.r.o. (dále jen CK) a jednotlivci nebo organizacemi jako účastníky zájezdu se řídí ustanovením Občanského zákoníku a je upraven v těchto Všeobecných podmínkách. Zájezdy CK je možné objednat a zakoupit ve všech prodejních místech CK a dále v síti autorizovaných prodejců, které jsou k prodeji zájezdů CK zmocněni. Prodej zájezdů u autorizovaného prodejce musí být uskutečněn na základě sepsání cestovní smlouvy – přihlášky. CK si vyhrazuje právo, oznámit před uzavřením cestovní smlouvy změny údajů uvedených v katalogu zájezdů. Závazné údaje jsou uvedeny na cestovní smlouvě – přihlášce. CK si vyhrazuje právo uvést v prodejních materiálech odlišné podmínky, které mají přednost před těmito Všeobecnými podmínkami. Originál závazné přihlášky bude evidován v CK, potvrzená kopie závazné přihlášky bude předána zákazníkovi. Právo účasti na zájezdu zákazníka vzniká zaplacením ceny zájezdu. Povinnost závazné rezervace-zaknihování zájezdu objednané služby ve prospěch zákazníka ze strany CK, vzniká okamžikem přijetí řádně vyplněné a podepsané cestovní smlouvy-přihlášky, prohlášením že je zákazník plně seznámen s těmito Všeobecnými podmínkami a prohlášením že s těmito souhlasí a zaplacením 50% ceny zájezdů. Zálohu nebo celou cenu za poskytovaný zájezd zákazník zaplatí v CK nebo u jeho smluvních prodejců. Osoby mladší 15 let se mohou zájezdu zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Účastníci zájezdu ve věku 15-18 let jen s výslovným souhlasem zákonného zástupce, pokud se zástupce sám nezúčastní.

 

Cena zájezdu a jeho úhrada

Ceny zájezdů jsou dány platnými ceníky nebo sjednanými cenami mezi CK a zákazníkem potvrzené na cestovní smlouvě-přihlášce. Zálohu ve výši 50% ceny u pobytových zájezdů a 50% ceny u lodních zájezdů hradí zákazník při uzavření vztahu s CK. Doplatek hradí zákazník nejpozději do 15 dnů před uskutečněním zájezdu. Pokud se zákazník přihlásí na zájezd v termínu kratším než 15 dnů před uskutečněním, je povinen uhradit plnou cenu zájezdu při uzavření vztahu s CK. Bez zaplacení celé částky v termínu uvedeném v závazné přihlášce nemá zákazník nárok na účast v zájezdu a na čerpání služeb. Doklad pro ubytování a čerpání služeb – VOUCHER – bude klientovi předán až po plném zaplacení ceny. Pro stanovení celkové ceny zájezdu – pobytu jsou rozhodující ceny oznámené CK COOLCAMP v informačním letáku nebo cestovní smlouvě. CK má právo na jednostranné zvýšení ceny do 21. dne před zahájením zájezdu, a to v případech, kdy po datu stanovení cen v katalogu nebo v Cestovní smlouvě došlo ke změně ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot nebo plateb, spojených s dopravou, nebo kdy došlo ke změně směnného kurzu české koruny vůči Eur, použitého pro stanovení ceny zájezdu, a to o více než 10%. Takto upravené ceny zájezdu jsou platné dnem vyhlášení úpravy cen a vztahují se na všechny služby, které zatím zákazník nečerpal a které jsou obsahem ceny sjednané v Cestovní smlouvě. Písemné oznámení o zvýšení ceny odešle CK zákazníkovi nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu. Je-li CK nucena zvýšit cenu zájezdu v jiných než výše uvedených případech, navrhne zákazníkovi změnu Cestovní smlouvy. Náklady CK na vedlejší služby, které nejsou obsahem ceny, jako např. telefonické, emailové či faxové vyžádání služeb v zahraničí, rezervace a telefonické či elektronické dotazy do zahraničí i v tuzemsku, o které zákazník CK požádá, hradí zákazník, a budou účtovány odděleně od sjednané ceny zájezdu jako jednorázový poplatek. Případné slevy, vyhlášené CK po datu uzavření Cestovní smlouvy mezi CK a zákazníkem, nezakládají zákazníkovi právo žádat dodatečně poskytnutí zlevněné ceny.

 

Platební podmínky

CK má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím a zákazník má povinnost uhradit cenu služeb před jejich poskytnutím. Zákazník je povinen uhradit při uzavření Cestovní smlouvy buď zálohu až ve výši 50% z ceny zájezdu, nebo celkovou cenu zájezdu, případně jinou částku stanovenou CK. Neučiní-li tak zákazník, má CK právo od Cestovní smlouvy odstoupit a zákazník je povinen zaplatit odstupné ve výši zaplacených záloh. Doplatek celkové ceny zájezdu, která s ním byla sjednána v Cestovní smlouvě, je povinen zákazník uhradit nejpozději 15 dnů před zahájením čerpání služeb dohodnutých v Cestovní smlouvě. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 15 dnů před zahájením zájezdu, je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny zájezdu. Při placení složenkou se termínem zaplacení rozumí termín, kdy CK obdrží potvrzení o zaplacení. Při placení fakturou nebo bezhotovostním převodem se termínem zaplacení rozumí termín, kdy je na účet CK připsána požadovaná částka. V případě nedodržení termínu zaplacení ceny zájezdu zákazníkem má CK právo do Cestovní smlouvy odstoupit s tím, že náklady spojené se zrušením účasti (stornopoplatky) hradí zákazník. Bez zaplacení celé ceny zájezdu v termínu uvedeném v Cestovní smlouvě, nemá zákazník nárok účastnit se zájezdu a čerpat služby. Doklad pro ubytování a čerpání dalších služeb (VOUCHER) bude zásadně zákazníkovi předán až po plném zaplacení ceny zájezdu. Stornuje-li zákazník (fyzická osoba) zájezd, na který zákazník (fyzická osoba) obdržel příspěvek od zaměstnavatele a zaměstnavatel uhradil finanční částku na účet CK, vrátí CK příslušnou částku zaměstnavateli po odečtení stornopoplatků. Pokud je cena zájezdu uvedena v Euro, např. okružní plavby po Jadranu, platí přepočet na Kč dle denního kurzovního lístku Komerční banky v den podpisu cestovní smlouvy.

 

Služby

Služby, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, jsou specifikovány u jednotlivých nabídek a programů a jsou předmětem Vaší objednávky u CK nebo Vašeho prodejce. Rozsah sjednaných služeb je dán obsahem závazné smlouvy-přihlášky. Má-li klient jakékoliv požadavky nad rámec obecného popisu nabízených ubytovacích služeb v katalogu, které CK nemůže ovlivnit, a které zároveň v katalogu nebo jiném prodejním materiálu výslovně nenabízí jako zvláštní službu za poplatek (např. vzdálenost apartmánu od moře, pokoj s výhledem na moře, pokoj směrem na bazén, atd.), považuje je CK pouze za nezávazné přání klienta, které nemá CK povinnost splnit. Jedná se především o požadavky na konkrétní umístění ubytovací jednotky ve vybraném ubytovacím zařízení, její poloha, orientace, požadavky na zasedací pořádek v dopravním prostředku a další požadavky, které jsou plně v kompetenci poskytovatelů ubytovacích nebo dopravních služeb. Pokud zákazník požaduje změnu některých služeb po uzavření vztahu s CK (změna místa pobytu, změna termínu, změna jména atd.) platí poplatek 200 Kč/osoba. Změnu cestovní smlouvy lze pouze uskutečnit, pokud to bude možné. CK je oprávněna uskutečnit změny jednotlivých služeb proti sjednanému obsahu smlouvy, které jsou nezbytné a které CK úmyslně nezpůsobila, nejsou závažné a neovlivňují celkový charakter zájezdu.

 

Ubytování

Apartmán, studio, mobilní domek (mobilhome), bungalov, ubytování v soukromí, karavan: Cena je za ubytovací jednotku na 7 nocí (pokud není uvedeno jinak). Menší počet osob ve vybraném ubytování je možný, ale klient platí vždy cenu za všechna lůžka. Hotel, depandance hotelu: cena je vždy za osobu a vybrané stravování na 7 nocí v pokoji nebo depandanci (suite, apartmánu). Ceny některých apartmánů v hotelu jsou uvedeny za celou jednotku Podle mezinárodních zvyklostí jsou klienti ubytováni v den příjezdu až po 14. hodině a v den dojezdu musí opustit pokoje do 10. hod (není-li uvedeno jinak). Časný příjezd či pozdější odjezd není důvodem k delšímu používání pokoje a ani dalších služeb s ubytováním spojených. Pokud přesná specifikace objednaného pokoje (tzn., patro, číslo pokoje či výhled) nebyla zvlášť placenou součástí cestovní smlouvy, je zákazník ubytován ve standardním pokoji dle kategorie objednaného ubyt. zařízení na základě rozhodnutí dodavatele služby (recepce). V případě objednání přistýlky se prostor v pokoji výrazně zmenší, s čímž je třeba předem počítat. Fotografie pokojů v katalogu jsou pouze ilustrační a nemusí korespondovat s konkrétním pokojem, který je zákazníkovi na místě přidělen.

 

Platby v místě pobytu

U některých ubytování je navíc nutno na místě uhradit přihlašovací poplatek, pobytovou taxu případně další služby které si klient objednal při rezervaci, ale jejich cena je uvedena v Eur. Tyto platby mohou na místě být požadovány ve měně daného státu. Přesnou výši platby vám sdělí příslušný ubytovatel nebo recepce. Doporučujeme mít s sebou již při přihlášení hotovost v měně státu pro úhradu těchto plateb na místě. Cizí státní příslušnici: Do závazné přihlášky je nutné nahlásit účast cizích státních příslušníků. Při cestách do zahraničí je klient povinen mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí (občanský průkaz dle cílové země, pas, víza,). Cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelství zemí, kam cestují, resp. které budou projíždět a potřebná víza si sami obstarat bez asistence CK COOLCAMP. V případě, že si víza pro vstup do cílové či transferové země nezajistí, CK COOLCAMP nenese žádnou odpovědnost za případné škody – zde platí stejné podmínky jako při zrušení zájezdu ze strany zákazníka.

 

Zavazadla

V případě autobusové dopravy zajišťované CK COOLCAMP je zdarma převoz zavazadel do 15-20 kg na osobu. Každé další zavazadlo nad tento limit musí být nahlášeno a platí se navíc. Pokud takové zavazadlo nebude nahlášeno, může být z přepravy vyloučeno. CK nepřebírá odpovědnost za ztrátu nebo poškození zavazadla.

 

Delegátský servis

Delegátský servis není v ceně pobytu. Pokud není v místě pobytu přítomen delegát, obracejte se svými stížnostmi:

a) přímo na cestovní kancelář – kontaktní telefony jsou uvedeny v Pokynech na cestu

b) na recepci hotelu nebo na agenturu, která vás ubytovala v soukromí . V případě vážných komplikací volejte prosím číslo kontaktního telefonu, které je uvedenov pokynech. Je-li v místě pobytu přítomen delegát, obracejte se s případnými dotazy, přáním či připomínkami na něho. Bližší informace získáte také na Informační tabuli vyvěšené v hotelu nebo v kanceláři agentury, která zajišťuje ubytování v soukromí.

 

Způsob úhrady zájezdu

a) převodem z běžného nebo sporožirového účtu,
b) hotovostní platbou přímo v CK,
c) složenkou.

Zrušení zájezdu ze strany klienta

Zákazník je oprávněn odstoupit od vztahu s CK před uskutečněním zájezdu. Zrušení musí být provedeno písemnou formou. Pro určení doby zrušení zájezdu je rozhodující doručení písemného oznámení o zrušení. Při zrušení zájezdu ze strany klienta platí následující stornopoplatky:

– do 31 dnů před zahájením zájezdu – 50% z ceny zájezdu,

– 30 až 21 dnů před zahájením zájezdu – 70% z ceny zájezdu,

– 20 až 9 dnů před zahájením zájezdu – 90% z ceny zájezdu,

– 8 a méně dnů před zahájením zájezdu – 100% z ceny zájezdu nebo poplatky, které jsou dány smluvně mezi CK COOLCAMP a dodavatelem ubytování.

 

Zrušení zájezdu ze strany cestovní kanceláře

CK je oprávněna v případech, kdy není dodržen minimální počet účastníků (20 osob, případně je u zájezdu uveden jiný minimální počet osob pro realizaci příslušného zájezdu) a nebo jestliže uskutečnění zájezdu není ani po vyčerpání všech možností z důvodů překročení hranice hospodárnosti proveditelné, nebo je-li ohrožena např. jejich bezpečnost, zrušit zájezd a to nejpozději do 21 dnů před uskutečněním. V tomto případě má zákazník právo na vrácení celé částky bez dalších poplatků. Pokud v průběhu zájezdu není poskytnuta určitá služba z důvodu vyšší moci, nemá cestující právo na poskytnutí slevy z ceny zájezdu, ani odstoupení od smlouvy.

 

Reklamace služeb

Nesplní-li cestovní kancelář své povinnosti vyplývající z cestovní smlouvy nebo Občanského zákoníku řádně a včas, musí zákazník uplatnit své právo u cestovní kanceláře bez zbytečného odkladu, nejpozději však, dle nového občanského zákoníku platného od 1. ledna 2014, 1 měsíc od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká. Došlo-li k nesplnění programu nebo některých služeb z viny CK, zákazník má právo na náhradu jen do výše nečerpaných služeb. V okamžiku vzniku reklamace poskytovaných služeb musí být mezi zákazníkem a recepcí, nebo mezi zákazníkem a zástupcem CK proveden zápis o předmětu reklamace. Doporučujeme řešit ihned vše na místě. Zápis musí být ze strany recepce nebo CK vždy potvrzen. Nevyčerpá-li zákazník kteroukoliv ze zaplacených ubytovacích a stravovacích služeb, vzniká nárok na vrácení odpovídající finanční částky jen v případě, že si zákazník nechá recepcí ubytovacího zařízení nečerpané služby zaznamenat do všech dílů voucheru (i do těch co odevzdal ubytovateli) a tento voucher potvrdí také CK. K uplatnění reklamace musí být přiložen doklad o uplatnění reklamace, nebo jiné potvrzení (odvolání na knihu stížností v ubytovacím objektu, potvrzení na VOUCHERU a podobně). Bez splnění těchto náležitostí nelze uplatnit nárok na reklamaci v CK. V průběhu poskytování služeb má CK povinnost poskytnout adekvátní náhradu za nedodržení programu, resp. rozsahu dojednaných služeb. přijetí náhradní služby je považováno za splnění služby.

 

Škody

Zákazník je povinen uhradit škodu, kterou způsobil v průběhu přepravy a pobytu v dopravním prostředku a v ubytovacím zařízení. Cestovní kancelář neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná, nebo vznikla neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat. V některých ubytovacích kapacitách může být v rámci předcházení škod požadována při ubytování vratná kauce.

 

Povinné smluvní pojištění CK ve smyslu zákona 159/1999 Sb.

Na jeho základě vzniká zákazníkovi pojištěnému cestovní kanceláří právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku: a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud je tato doprava součástí zájezdu

b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části

Podrobná ustanovení o podmínkách a rozsahu pojištění zákazníků CK jsou uvedena v dokladu pojišťovny, který obsahuje název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události, a který zákazníci obdrží při podpisu smlouvy, nejpozději však při převzetí cestovních dokladů – VOUCHERU. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě zájezdu.

Povinné smluvní pojištění CK se vztahuje pouze na zájezdy definované zákonem č 159/1999 Sb. CK COOLCAMP s.r.o. má uzavřeno pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře u ČPP a.s. pod číslem 0201601419.

 

Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů

Zákazník bere na vědomí, že CK zpracovává osobní údaje, které zákazník poskytl či poskytne v souvislosti s jednáním o smlouvě, jejím uzavřením a plněním (zejména jméno, příjmení a titul, datum narození, adresa bydliště/pro doručování, e-mail a telefonní čísla), a dále osobní údaje, které CK shromáždí v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb zákazníkovi. CK bude zpracovávat osobní údaje zákazníka automatizovaně v rámci elektronických databází i ručně v listinné podobě. CK při zpracování osobních údajů zákazníků dodržuje obecně závazné právní předpisy, zejm. Nařízení (EU) 2016/679 (dále též jen „GDPR“) a zákon o zpracování osobních údajů.

 

Osobní údaje zákazníka bude CK zpracovávat pouze k následujícím účelům a po uvedenou dobu:

a) poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejícím, včetně jednání o smlouvě či její změně a plnění smlouvy – po dobu nutnou k tomuto účelu

b) ochrana práv a právem chráněných zájmů CK – po dobu 5 let od splnění nebo zániku smlouvy a v případě soudního či jiného sporu po dobu trvání takového sporu a dále rok od jeho ukončení

c) dodržení právní povinnosti CK stanovené obecně závazným právním předpisem – po dobu trvání této povinnosti

d) marketingové účely (šíření obchodních sdělení o vlastních službách a produktech dle zákona č. 480/2004 Sb.), a to v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail zákazníka – do doby, než zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů pro účely dle písm. a), b) a c) však nemůže být uzavřena ani plněna smlouva o zájezdu. Poskytnutí uvedených údajů pro účel dle písm. d) je dobrovolné a zákazník může zpracování pro tento účel odmítnout kdykoliv písemným / e-mailovým oznámením na adresu CK.

Nejpozději do 3 kalendářních měsíců po uplynutí shora uvedené doby zpracování budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány či anonymizovány.

Za účelem uvedeným pod písm. a) bude CK v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje zákazníka třetím osobám, které budou zákazníkovi poskytovat sjednané služby nebo poskytnutí takových služeb zprostředkovávat (např. poskytovatel ubytování, dopravce, pojišťovna v případě uzavření smlouvy o cestovním pojištění). Tito příjemci osobních údajů budou osobní údaje zákazníka zpracovávat jako správci odpovídající za prováděné zpracování. Osobní údaje zákazníka mohou být dále v nezbytném rozsahu za účelem uvedeným pod písm. b) a c) předávány zpracovateli, se kterým CK uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů (např. obchodní zástupci, účetní, auditoři). Podpisem smlouvy zákazník stvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů vyžadovanými dle čl. 13 GDPR. Zákazník má právo na přístup k osobním údajům a jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování za podmínek stanovených čl. 15-22 GDPR. Jestliže bude žádost zákazníka shledána oprávněnou, CK neprodleně odstraní závadný stav. Pokud CK nepřijme opatření, o něž zákazník požádal, informuje bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od nepřijetí žádosti, zákazníka o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu (ÚOOÚ) a o možnosti žádat o soudní ochranu.

CK vyvine maximální úsilí, aby bylo zajištěno bezpečné předání osobních údajů a jejich důvěrnost při předávání do třetí země. Zákazník nicméně bere na vědomí, že pokud si objedná zájezd, pobyt či jiné služby cestovního ruchu v zemi mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor, ve vztahu ke které neexistuje rozhodnutí Evropské komise podle čl. 45 odst. 3 GDPR, budou jeho osobní údaje předány do dané třetí země příslušnému správci dle podmínek níže.

Uzavřením smlouvy s CK zákazník výslovně souhlasí s tím, že osobní údaje budou do dané třetí země předány i v případě, že nejsou poskytovány vhodné záruky podle čl. 46 GDPR, a nelze tedy zaručit řádnou a odpovídající ochranu předávaných osobních údajů. Zákazník má v souvislosti se zpracováním osobních údajů celou řadu práv, včetně práva požadovat od CK přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl. 18). Za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR může zákazník uplatnit právo na přenositelnost údajů. Za podmínek uvedených v čl. 21 GDPR má zákazník právo vznést námitku proti prováděnému zpracování. Dotazy a žádosti týkající se zpracování osobních údajů mohou zákazníci adresovat na emailovou adresu: sedy@campfin.local

Objednávkou zájezdu a případně uzavřením smlouvy o zájezdu či jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a CK, která odkazuje na tyto podmínky, zákazník potvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů uvedenými v tomto článku. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetí osoby, potvrzuje, že je oprávněn poskytnout CK její osobní údaje a že tato osoba byla seznámena s informacemi o zpracování jejích osobních údajů podle tohoto článku.

 

Klasifikace ubytování

Klasifikace hotelů a dalších ubytovacích kapacit v tomto katalogu je pouze hodnocením CK COOLCAMP s přihlédnutím na znalost objektu, jeho služeb, polohy atd. Tyto symboly (***) mají pouze informační charakter,nejsou znakem kvality, ale pouze technických parametrů, slouží klientům pro lepší orientaci při výběru ubytování.

 

Závěrečné informace

Doplňující informace o pojištění, letecké a autobusové dopravě jsou k dispozici v CK COOLCAMP, a u všech provizních prodejců. Uvedené fotografie ubytovacích kapacit mají pouze ilustrační charakter, neboť mnoho objektů se každý rok renovuje a obnovuje. Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré ceny v katalogu v Kč. Informace a údaje o službách a cenách včetně cestovních podmínek v tomto katalogu odpovídají informacím, které byly známy v době tisku. Změny jsou přípustné. Přejeme Vám hezkou dovolenou. CK COOLCAMP s.r.o.

 

Všeobecné smluvní podmínky platí od 1. ledna 2015 do odvolání.

 

Měníme volný čas v COOL zážitky.