Skip to main content

Dodatek cestovní smlouvy

Dodatek cestovní smlouvy

dle Zákona č. 89/2012 Občanský zákoník

I.

Informační povinnost cestovní kanceláře

 1. Cestovní kancelář je povinna nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu poskytnout zákazníkovi písemně další podrobné informace o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité, a které jsou ji známy, pokud nejsou obsaženy v této cestovní smlouvě nebo v katalogu, který byl zákazníkovi předán nejpozději v den podpisu této smlouvy.

II.

Odstoupení od cestovní smlouvy

 1. Zákazník má právo před zahájením zájezdu od cestovní smlouvy odstoupit. Toto odstoupení musí být provedeno písemnou formou. Pro určení doby zrušení zájezdu je rozhodující doručení písemného oznámení zrušení cestovní kanceláři. Cestovní kancelář má právo před zahájením zájezdu od cestovní smlouvy odstoupit jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení povinností zákazníkem.

 1. Není-li důvodem odstoupení zákazníka porušení povinnosti Cestovní kanceláře stanovené cestovní smlouvou nebo občanským zákoníkem nebo odstoupí-li Cestovní kancelář od cestovní smlouvy před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit cestovní kanceláři stornopoplatky ve výši dle smluvních podmínek Cestovní kanceláře.

 1. Je-li důvodem odstoupení zákazníka od cestovní smlouvy porušení povinnosti Cestovní kanceláře stanovené touto smlouvou, je Cestovní kancelář povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu zájezdu podle této smlouvy.

III.

Další povinnosti cestovní kanceláře

 1. Po zahájení pobytu musí Cestovní kancelář zajistit, aby zákazníkovi byly veškeré služby podle této smlouvy poskytnuty řádně a včas.

 1. Zjistí-li Cestovní kancelář, že některé služby podle této smlouvy nebude moci zákazníkovi řádně a včas poskytnout, je povinna bez zbytečného odkladu bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat.

 1. Pokud nelze pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality než je uvedena v této cestovní smlouvě, je Cestovní kancelář povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.

IV.

Reklamace

 1. Jestliže se v průběhu zájezdu vyskytnou vady poskytovaných služeb, je zákazník povinen tyto vady reklamovat neodkladně na místě a má právo požadovat jejich odstranění. Cestovní kancelář je povinna reklamované vady podle svých možností na místě řešit.

 1. Nesplní-li Cestovní kancelář své povinnosti vyplývající z cestovní smlouvy nebo občanského zákoníku řádně a včas, musí zákazník uplatnit své právo u Cestovní kanceláře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak toto právo zaniká.

V.

Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník je zejména povinen:

 1. Řádně užívat ubytovací prostor, který byl zákazníkovi vyhrazen k ubytování, společné prostory ubytovacího zařízení, a služby s ubytováním spojené.

 1. V prostorách ubytovatele si počínat tak, aby jeho činnost nebyla příčinou vzniku škod či požáru na majetku ubytovatele. Zákazník je odpovědný za újmu, kterou způsobí provozovateli ubytovacího zařízení či cestovní kanceláři a je povinen tuto újmu uhradit, dle předloženého vyúčtování, nejpozději do 14 dnů ode dne skončení zájezdu.

 

 1. Užívat pronajaté prostory pouze sám a výhradně k osobním účelům.

 1. Zdržet se takového jednání, kterým by omezoval řádné využívání ubytování ostatním ubytovaným.

 1. K poslednímu dni ubytování předmět ubytování vyklidit a předat ubytovateli, a to nejpozději do 10 hodin.

 1. K datu zániku ubytování je zákazník povinen uhradit ubytovateli veškeré závazky vyplývající s ubytování, které nebyly předmětem této smlouvy.

 

 1. Cestovní kancelář není odpovědná za žádnou újmu na zdraví, kterou si zákazník způsobí v důsledku čí z důvodu neuposlechnutí bezpečnostních instrukcí pověřených osob Cestovní kanceláře.

 1. Zákazník dává podpisem této smlouvy souhlas cestovní kanceláři s využitím veškerých obrazových a zvukových záznamu, které budou během pobytu pořízeny. Cestovní kancelář se zavazuje, že tyto záznamy použije výhradně pro své potřeby, zejména pro tvorbu propagačních videí.

VI.

Společná a závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku

 1. Cestovní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

 1. Zákazník svým podpisem na cestovní smlouvě stvrzuje, že se seznámil s obsahem Všeobecných smluvních podmínek Cestovní kanceláře, tyto uznává́ a bez výhrad s nimi souhlasí́.

 1. Cestovní smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.